У Полонному тимчасово не видаватимуть біометричні документи – Новини Хмельницький

0
14

 У Полонному тимчасово не видаватимуть біометричні документи – Новини Хмельницький

Важ­ли­ву ін­форма­цію для жи­те­лів По­лонсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди по­ві­до­ми­ли в Міг­ра­цій­ній служ­бі Хмель­ницької об­ласті. Ві­ду­чо­ра, 4 січ­ня, у зв’яз­ку із тех­нічною проб­ле­мою ад­мі­ніс­тра­тив­ні пос­лу­ги гро­ма­дя­нам з офор­млен­ня та ви­да­чі бі­омет­ричних до­ку­мен­тів По­лонсь­ким сек­то­ром тим­ча­со­во не на­да­ва­ти­муть­ся.

Повідомляє газета «День за днем».

Меш­канці на­се­ле­них пун­ктів По­лонсь­кої ТГ для от­ри­ман­ня ад­мі­ніс­тра­тив­них пос­луг мо­жуть звер­та­тись до най­ближ­чих те­ри­то­рі­аль­них під­розді­лів Міг­ра­цій­ної служ­би об­ласті у Ше­пе­тівсь­ко­му районі:

 • Ізяславський сектор
  (м. Ізяслав, вул. Грушевського, 24);
 • Білогірський сектор
  (смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 52);
 • Нетішинський сектор
  (м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4);
 • Славутський відділ
  (м. Славута, вул. Площа Шевченка, 8);
 • Шепетівський відділ
  (м. Шепетівка, пров. Ігоря Сікорського, 16).

Та­кож з цього при­во­ду мож­на те­ле­фо­ну­ва­ти на «га­ря­чу лі­нію» Уп­равлін­ня за но­ме­ра­ми:

 • (0382) 65-03-06
 • (093) 273-85-10

У Міг­ра­цій­ній служ­бі заз­на­чи­ли, що про від­новлен­ня прийому гро­ма­дян у По­лонсь­ко­му під­розді­лі бу­де до­дат­ко­во по­ві­дом­ле­но:

«Про­си­мо ви­ба­чен­ня за тим­ча­со­ві нез­ручнос­ті та дя­ку­ємо за ро­зу­мін­ня»!

ЧИТАТИ ТАКОЖ:  Дунаєвецький район: рятувальники ліквідували наслідки ДТП

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я